Voor optimaal gebruik van deze site, svp JavaScript activeren! Voordelen en privileges van het wonen in Maleisië met het MM2H gouden visum, de langetermijn verblijfsvergunning voor iedereen die aan de criteria voldoet | MM2H
 
 Privileges Federale MM2H
Wat zijn je rechten en je privileges met het Federale MM2H Visum?

PRIVILEGES FEDERALE MM2H VISUM

Visumduur
Individuele personen of gezinnen met een MM2H Visum kunnen tweemaal een periode van vijf jaar in Maleisië verblijven, met de mogelijkheid tot verlenging na 10 jaar.

Aankoop van Woning
In tegenstelling tot landen als Thailand en Indonesië, zijn niet-ingezetenen vrij om een huis kopen in Maleisië. D.w.z. het is niet nodig om hiervoor een tussenpersoon constructie op te zetten met iemand die de Maleisische nationaliteit heeft. Iedereen die een huis koopt in Maleisië, met of zonder de Maleisische nationaliteit, is vervolgens 100% eigenaar van de woning.

Niet-ingezetenen dienen vóór het kopen van vastgoed wel eerst een aanvraag in te dienen. Houd er ook rekening mee dat het tot zes maanden kan duren voordat een verzoek tot aankoop van een woning wordt goedgekeurd. Overigens geldt er een minimumprijs van RM1M per woning, zij het dat deze ondergrens in een aantal staten lager ligt.

Ook goed om te weten is dat de bank die de hypotheek verstrekt dat doet op basis van volledige afbetaling voordat de uiterste leeftijd van 70 jaar is bereikt. Ten slotte, bij verkoop van het huis, d.w.z. in geval van winst, is belasting verschuldigd, te weten 30% van de opbrengst bij verkoop binnen vijf jaar na de aankoopdatum en 5% van de opbrengst bij verkoop na vijf jaar.

Belastingvrijstellingen
Er is geen belasting verschuldigd over winst uit inkomsten die vanuit het buitenland naar Maleisië worden overgemaakt. Hieronder vallen o.a. huurinkomsten, pensioengeld, winst uit buitenlandse beleggingen, termijndeposito rente enz.

Familie Visum
Afgezien van de aanvrager van het MM2H Visum zelf, kunnen meerdere personen onder hetzelfde visum opgenomen worden. Voorbeelden van zogeheten personen ten laste zijn: kind(eren), ouders, schoonouders en eventueel een huishoudhulp. Voor de kinderen geldt wel dat zij onder de maximale leeftijd van 21 jaar en nog vrijgezel moeten zijn.

Huisdieren
Honden en katten mogen vanuit het buitenland worden meegenomen, op voorwaarde dat ze 1) gechipt zijn en 2) voldoen aan alle andere gezondheidscertificaat eisen.

Zakelijk
Houders van een MM2H Visum mogen een bedrijf bezitten en/of aandelen van een bedrijf bezitten. De voorwaarden die hiervoor wel voor ingezetenen gelden, zijn doorgaans niet van toepassing bij houders van een MM2H Visum. N.B. De uiteindelijke voorwaarden worden per geval bepaald.

Loondienst
Houders van een MM2H Visum van 50 jaar of ouder mogen onder bepaalde voorwaarden parttime in loondienst werken. N.B. Toestemming hiervoor wordt per geval bepaald.

Veelgestelde Vragen (Klik de + voor de antwoorden)

Ja, u kunt de aanvraag ook zelf doen. Echter, alleen fysieke aanvragen, d.w.z. op papier, worden aanvaard, ofwel van uzelf, dan wel van een door u aangewezen consulent. Houd er ook rekening mee dat bepaalde onderdelen van de aanvraag niet altijd even eenvoudig zijn, zoals de vereiste voor een visumsponsor. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer informatie opvragen.
Nee. Het termijndeposito moet bij een lokale bank worden ondergebracht.
Na één jaar looptijd kan een deel van de depositorekening verzilverd worden, zij het uitsluitend voor de volgende doeleinden huisvesting, onderwijs of medische zorg. Houd er tevens rekening mee dat, afhankelijk van de situatie, de depositorekening boven het vastgestelde minimum moet blijven.
De medische keuring onderzoekt op de besmettelijke ziekten TB, HIV, malaria en hepatitis. Ja, alle personen ten laste op de MM2H aanvraag moeten de medische keuring ondergaan en uiteraard met succes doorstaan. De medische keuring kan worden ondergaan bij elk willekeurig medische instelling, zolang deze 1) erkend is en 2) zich in dezelfde plaats bevindt als waar de MM2H aanvraag in kwestie is ingediend. Is degene die de MM2H aanvraag indient, bijvoorbeeld a.g.v. zijn of haar vergevorderde leeftijd, niet in staat om een zorgverzekering af te sluiten, dan kan hij of zij worden vrijgesteld van de medische keuring.
Met de juiste ziektekostenverzekering bent u gedekt tegen onverhoopte medische kosten. Omdat er in Maleisië diverse maatschappijen zijn, zowel plaatselijke als internationale, die verzekeringsdiensten aanbieden, raden we u aan om goed onderzoek te doen voordat u uw definitieve keuze maakt. Heeft u behoefte aan een aantal suggesties? Laat het ons weten met onderstaand formulier.
Ja, iedereen met een MM2H Visum mag een huis kopen. Sterker nog, Maleisië is een van de weinige landen waar niet-ingezetenen volledig eigenaar mogen zijn van o.g, zelfs als het zogeheten freehold o.g. betreft, d.w.z. land of een huis waarvan de eigendomsrechten nooit verlopen. Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden, maar deze zijn alleszins billijk.
Het is per definitie niet toegestaan om tijdens het verblijf in Maleisië in loondienst te treden. MM2H houders ouder dan 50 jaar kunnen echter een verzoek indienen om parttime te werken. Dit verzoek wordt meestal goedgekeurd.
Het duurt meestal zo'n drie maanden voordat de visumaanvraag geheel is verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen, aangezien de aanvraag in bepaalde gevallen ook door partijen buiten Maleisië in behandeling moet worden genomen.
Inkomen uit het buitenland, zoals huurinkomsten, overboekingen en vaste periodieke inkomsten uit dividenden en/of termijndeposito's wordt niet belast. Beleggingsrendement, winst uit investeringen, ongeacht offshore of binnen Maleisië, worden ook niet belast. Echter, lokaal verdiend salaris en winst op o.g. zijn beide belastbaar.
Ja. En ja, MM2H houders komen in aanmerking voor een banklening tot 80% van de waarde van het bewuste pand. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u meer informatie opvragen.
U dient een brief van uw overheid te overleggen in het geval van pensioen, of van uw bedrijf in het geval van salaris. U dient tevens drie opeenvolgende maandbankafschriften te verstrekken in het geval van pensioen, of zes opeenvolgende maandbankafschriften in het geval van salaris.
Ja, er dient een borg te worden betaald door degene die de MM2H aanvraag indient; het exacte bedrag is afhankelijk van het geboorteland van de aanvrager. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw vraag verzenden.
Uw kinderen moeten zich eerst inschrijven, waarna u de aanvraag voor uw MM2H Visum kunt indienen.
Als uw aanvraag is gebaseerd op uw schoolgaande kinderen, dan moet hun school zich in de regio bevinden waar uw aanvraag is ingediend.
Nee. Buitenlanders in Maleisië, zo ook Nederlanders, mogen alleen o.g. kopen voor woondoeleinden.
Jazeker. Zolang u gedurende alle kalenderjaren van uw MM2H Visum minimaal 90 dagen in Maleisië verbleef, heeft u voldaan u aan deze voorwaarde.
U kunt in dat geval gewoon uw paspoort laten vernieuwen, waarna u het resterende deel van de geldigheidsperiode van uw MM2H Visum kunt laten toevoegen op het desbetreffende immigratiekantoor.
U kunt uw paspoort meenemen naar het immigratiekantoor in de plaats in kwestie, tezamen met alle vereiste documenten, waarna het verlengingsverzoek wordt verwerkt. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw verzoek verzenden.
U dient documentatie te verstrekken waarin de details van de medische aandoening staan beschreven. E.e.a. dient voorts ondertekend te worden door een particuliere arts met een inschrijving bij de Malaysia Medical Council, of anders een door de overheid erkende arts.
Ja, dat is juist. Het kopen of huren van een woning is niet verplicht bij het MM2H Visum.
Het MM2H Visum kan op elk moment worden geannuleerd, waarna alle eventueel openstaande gelden, zoals het depositobedrag, worden teruggestort. De exact te nemen stappen hangen wel af van de omstandigheden van de bewuste houder van het MM2H Visum. Meer details? Met onderstaand formulier kunt u uw vraag verzenden.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend oriënterend gesprek over de mogelijkheden van MM2H? Gebruik onderstaand formulier om een Whatsapp Chat aan te vragen.

  m.  v.
Er zijn nogal wat sites over MM2H met onjuiste informatie. MM2H.nl is op voor het laatst aangepast.

All information contained herein is correct at time of publication.
MM2H.nl cannot and will not be held accountable for any inaccuracy, omission, or obsolescence that may occur. All rates are subject to change.